Byggemøder og tidsplan

Byggemøderne er med til at holde snor i byggeriet. Byggemøderne indgår som en vigtig del af byggeledelsen og bør afklare og dokumentere, om arbejdet skrider frem som forventet og på den rigtige måde. På byggemøderne konstateres bl.a. arbejdets stade, der er med til at afgøre, hvor store aconto regninger, håndværkeren kan fakturere. På byggemøderne træffer byggeledelsen også beslutning om evt. ekstraarbejder, der skal udføres.

Hvis man har en rådgiver, vil denne lede byggemøderne og skrive det efterfølgende referat - bygherren er altid velkommen til at deltage. Referatet bør udsendes til mødedeltagerne hurtigst muligt efter afholdelse af mødet. På byggemøderne skal det sidst udsendte referat godkendes, og her kan man som en sikkerhedsforanstaltning vælge at lade referatet underskrive af håndværker og bygherre.

Tidsplan

På byggemøderne konstateres det om tidsplanen holder, dvs. at arbejdet skrider frem som planlagt. Håndværkerne bærer ansvaret for nogle typer forsinkelser, fx forsinkede leverancer af materialer. Andre forsinkelser kan ikke lægges dem til last, fx uforudsete byggetekniske problemer som skjulte rådangreb, ekstraarbejder og projektændringer og ikke mindst vejrligsforhold.

Det er billigst for alle parter, også håndværkeren, at forsøge at indhente forsinkelserne. På den anden side må man som bygherre have en tidsmæssig reserve at trække på, lidt på samme måde, som man bør have en skjult økonomisk reserve at trække på. Restaureringer, renoveringer eller tilbygninger er anderledes end nybyggeri, fordi de ikke altid lige godt kendte, eksisterende forhold hele tiden kan overraske. Der dukker altid et eller andet uforudset op!

261

Referatet bør indeholde følgende punkter:

 • Mødedeltagere
 • Bemærkninger til forrige referat (godkendelse af referatet)
 • Byggeplads (sikkerhed og koordinering)
 • Forhold til myndighederne
 • Bygherre (stillingtagen til div. forhold)
 • Arbejdets stade (faggruppe og punkter svarende til tilbuddet fx fundamenter, terrændæk m.m. for murerens vedkommende)
 • Bemanding
 • Vejrlig
 • Projekt (tegninger og rettelser)
 • Tidsplan (gældende og forsinkelser)
 • Projektforhold (som aftalt eller evt. ændringer)
 • Økonomi (aftalesedler om ekstraarbejder og a conto fakturering)
 • Evt.