Hvem skal man klage til?

Der er flere forskellige steder, som man kan klage til. Men det kan under alle omstændigheder anbefales at spørge en advokat til råds, inden man begynder på en klageproces.

Man kan bl.a. klage til:

Voldgiftsnævnet for bygge og anlæg, der formidler konfliktløsning på området ifølge AB 92, ABR89 m.fl. Nævnet administrerer og afgør voldgiftssager, udmelder syn og skøn, forestår sagkyndig beslutning, foregreben tvistløsning, mægling og vejledning om de formelle regler m.v. Man kan læse mere om de forskellige former for tvistprocedurer og honorarstørrelser på www.voldgift.dk

Det er Voldgiftsretten, der behandler og afgør den rejste sag, hvis tvisten ikke kan løses ved et forlig. Voldgiftsrettens kendelser er endelige og juridisk bindende og kan ikke ankes.

Sagsomkostningerne ved en retssag kan være betragtelige, men ved en retssag er advokatbistand uundværlig. De fleste indboforsikringer giver forsikringstager ret til retshjælp på et beløb typisk mellem 100-135.000 kr.
For valg af advokat se www.advokat.dk.

Flere faglige organisationer har deres eget klagenævn, fx Dansk Byggeri med Byggeriets Ankenævn og Byggaranti, der behandler forbrugernes klager vedr. de traditionelle faggrupper indenfor byggeriet. Ankenævnet behandler ikke sager på over 1 mio. kr. inkl. moms. Ikke alle håndværkere er medlem af den samme organisation, og man bør derfor undersøge, hvilken organisation den pågældende håndværker er medlem af, før man indgiver en klage.
Læs mere på www.byggaranti.dk

Hvis man har brugt AB-Forbruger som aftalegrundlag behandles sagen normalt ved den civile domstol. Sagkyndig beslutning kan dog iværksættes gennem Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlægsvirksomhed.

Klager over håndværkeren kan være nødvendigt:

 • Hvis kvalitet og omfang ikke leveres som aftalt.
 • Hvis tidsplanen ikke overholdes.
 • Hvis mangler ikke udbedres.
 • Hvis håndværkeren kræver betaling for arbejde, der ikke er lavet.
 • Hvis håndværkeren misligholder den indbyrdes indgåede aftale.

Klager over rådgiver kan være nødvendigt:

 • Hvis rådgiveren har anvist forkerte tekniske løsninger.
 • Hvis der er fejl i rådgiverens projektmateriale.
 • Ved honorartvister.

Klagemulighederne afhænger af:

 • Problemets karakter.
 • Om AB-Forbruger, AB92 eller ABR89 (dette forudsættes) er grundlaget for aftalen.
 • Om håndværkeren eller rådgiveren er medlem af en faglig organisation.