Afleveringsforretning

Afleveringsforretningen er den juridisk gældende afslutning på byggeriet. Håndværkeren afleverer byggeriet til bygherren, som én gang for alle modtager det.

Håndværkerne indkaldes skriftligt til afleveringsforretningen af tilsynet eller bygherren. Ved afleveringsforretningen gennemgår man sammen mangellisten. 

Sikkerhed for udbedring af mangler

Ved afleveringsforretningen tilbageholder man et beløb, der svarer til den skønsmæssige værdi af udbedringerne. Dette restbeløb udbetales først, når udbedringerne er udført. Har man i stedet for at forlange bankgaranti fra håndværkeren valgt at tilbageholde 10 % af fakturaerne, bør dette som regel være tilstrækkeligt til at dække mangeludbedringen.

Hvis den udførende håndværker nægter at udbedre manglerne eller ikke gør det indenfor den aftalte tidsfrist, kan man i sidste instans få en anden håndværker til at udføre det manglende arbejde. Dette kræver dog, at man kan påvise, at håndværkeren har misligholdt kontrakten og dermed mistet retten til mangelafhjælpning. I den situation må det anbefales at søge råd hos en advokat.

Færdigmelding

Efter afleveringen skal byggeriet færdigmeldes til kommunen. Det sker ved at indsende blanketten til færdigmelding. Husk også at undersøge, om de nye bygningsforhold er opdateret på BBR. Evt. kloakattester o.lign. som man har fået tilsendt fra kommunen sammen med byggetilladelsen skal på dette tidspunkt udfyldes af håndværkeren og sendes til kommunen. Husk altid selv at få en kopi!

Læs videre under 1-års og 5-års gennemgang

272

Afleveringsforretningen

Afleveringsforretningen kan resultere i:

  • Der er ingen mangler, og byggeriet kan uden videre afleveres. Denne situation opstår meget sjældent!
  • Der er en del uvæsentlige mangler. Byggeriet kan afleveres og tilsynet fastlægger en tidsfrist, inden for hvilken disse mangler skal være afhjulpet, normalt indenfor 1-2 uger. Byggeriet kan tages i brug. Uvæsentlige mangler kan fx være en manglende fejeliste, manglende malerreparationer, manglende afrensning af ruder el. lign.
  • Der er væsentlige mangler, og den pågældende entreprise (fx vvs-arbejdet) kan ikke afleveres, førend manglerne er udbedret, og en ny afleveringsforretning har fundet sted. Byggeriet bør ikke tages i brug. Væsentlige mangler kan fx være manglende montering af køkkenelementer, manglende montering af håndvask, hvis malerarbejdet ikke er færdigt m.m.