Hvordan kan man klage?

Man står aldrig i nogen rar situation, når man skal klage. Det er bedst at løse tvisten i mindelighed ved fx mægling eller frivilligt syn og skøn. En advokat kan rådgive om, hvilken klageprocedure man skal vælge.

Foregreben tvistløsning

Parterne i en entrepriseaftale kan i enighed anmode Voldgiftsnævnet om at udpege en uvildig bedømmer til at give en tilkendegivelse om tekniske, økonomiske, administrative eller juridiske spørgsmål, der er opstået imellem parterne. Parterne indgiver sammen med anmodningen en kort redegørelse for de spørgsmål, der ønskes bedømt. Proceduren afsluttes med et møde, hvor bedømmeren giver en mundtlig tilkendegivelse. Alt efter omstændighederne kan tilkendegivelsen gå ud på, at spørgsmålene ikke har kunnet besvares eller må henvises til retslig afgørelse. Efter indstilling fra bedømmeren bestemmer Voldgiftsnævnet fordelingen af omkostningerne mellem parterne. Parterne hæfter dog solidarisk for omkostningerne.

Syn og skøn

Syn og skøn anvendes i tvister, hvor det udførte arbejde ikke svarer til forventningerne og den indgåede aftale. Ved tvister om bygningsskader, mangler ved udført håndværksarbejde, mangler i forhold til tilbud på entrepriser, økonomiske tvister vedr. bygningsarbejder kan man:

  • Begære frivilligt syn og skøn, hvor parterne er enige om skønsmanden.
  • Begære syn og skøn, hvor skønsmanden udpeges af retten efter indstilling fra en eller flere af sagens parter.
  • Begære syn og skøn af byggeriet med henblik på at belyse, om der er baggrund for en sag.

Ved frivilligt syn og skøn indgår parterne en skriftlig aftale om at acceptere skønsmandens tilkendegivelse.

Håndværkeren, leverandøren eller bygherren kan indsende en begæring til Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlæg. Den uvildige skønsmand foretager en teknisk vurdering af forholdene på stedet. Dette sammen med øvrig dokumentation er grundlaget for synsmandens vejledende vurdering af sagen. Formålet med skønserklæringen er at skaffe parterne det rette grundlag for at løse tvivlsspørgsmålet ved et frivilligt forlig. Hvis de stadig ikke kan blive enige, kan skønserklæringen indgå som bevis ved en retssag ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og kan ikke ankes.

Man kan også afholde syn og skøn, uden at der er anlagt retssag. Dette kaldes isoleret bevisoptagelse og foregår i retten efter samme procedure. Den part, der ønsker syn og skøn, betaler selv udgifterne. Den fagkyndige erklæring kan herefter anvendes som bevis under en senere evt. retssag. Hvis sagen senere bringes for retten, og det ender med en kendelse til fordel for klager (sagsøgeren), udlignes disse omkostninger i et vist omfang.
Læs mere om syn og skøn ifølge AB92

Begæring om sagkyndig beslutning

Denne procedure bruges ved fx parternes uenigheder vedr. økonomisk sikkerhedsstillelse eller vedr. tilbageholdte udbetalinger til håndværkeren. Voldgiftsnævnet udpeger en sagkyndig til at vurdere forholdene. Tilkendegivelsen er ikke bindende, men vil som regel betyde, at parterne kan indgå forlig. En mulighed ved denne procedure er, at parterne kan lave en skriftlig aftale om at respektere tilkendegivelsen. Derved undgår man en dyr voldgiftssag. Voldgiftsnævnet beslutter hvem, der endeligt skal betale omkostningerne.

Mægling

Mægling kan anvendes, hvis parterne i en aftale har aftalt mægling i henhold til Voldgiftsnævnets regler og er enige om det. Voldgiftsnævnet udpeger en mægler, der er egnet til opgaven. Parterne underskriver en såkaldt mæglingsaftale og kommer med den fornødne dokumentation, hvorefter mægler fremkommer med et forligsforslag, hvis det er muligt. Mæglingsprocessen kan afsluttes ved, at parterne indgår forlig eller i værste fald ved, at mægler meddeler parterne, at yderligere mægling ikke har nogen hensigt eller vil være uforsvarlig. Hvis mæglingen resulterer i en løsning på tvisten, underskrives en aftale. Omkostningerne deles lige imellem parterne.

Lille Pederstrup nyt tagvaerk til hestegang