Slots- og Kulturstyrelsen– fredede bygninger

Man skal søge Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse til alle arbejder på sit fredede hus udover almindelig vedligeholdelse. Fx hvis man ønsker at pudse en facade, at ændre facadens farve, at lægge et tag om, at udskifte døre eller vinduer m.m.. Det kræver også tilladelse at fjerne eller ændre på mur- og nagelfast inventar, som fx paneler, gulvbelægninger m.m.

Man skal samtidig huske at sende ansøgningen til kommunen, der skal tage stilling til, om projektet overholder bygningsreglementet. I nogle kommuner behandles byggesager vedr. fredede huse ikke før, Slots- og Kulturstyrelsen har givet tilladelse til arbejdet. Man skal selv fremsende Slots- og Kulturstyrelsen godkendelse til kommunen.

Man søger om tilladelse til bygningsarbejder ved at indsende en ansøgning pr. brev eller mail. Ansøgningen skal indeholde en grundig beskrivelse af projektet og relevant tegningsmateriale samt evt. fotos. På Slots- og Kulturstyrelsen hjemmeside ligger et digitalt ansøgningsskema, hvor man både kan søge om tilladelse til bygningsarbejder og tilskud. Der kan vedhæftes filer med tegninger, fotos osv. Der ligger også en lille video, der forklarer, hvordan ansøgningsskemaet skal udfyldes.

Læs mere på www.kulturstyrelsen.dk

Hvis man fx vil søge om at udskifte sin hoveddør, vil det være relevant med en nøjagtig optegning af døren og dens detaljering som profiler, dørgreb, hængsler osv. Hvis man søger om at omlægge sit tag, er det relevant at beskrive evt. undertag, valg af tagsten osv. samt detaljerede tegninger af tagfod, sammenbygning med skorstene osv.

Se eksempler på tegningsmateriale

Slots- og Kulturstyrelsen gennemser ansøgningen, og hvis projektet er tilstrækkeligt godt belyst, kan en afgørelse træffes. Hvis der mangler materiale, vil Slots- og Kulturstyrelsen bede om en uddybning eller besigtigelse af bygningen.

Man kan samtidig ansøge om økonomisk støtte til arbejderne. Hvis der gives tilsagn om tilskud til bygningsarbejderne, skal de færdige arbejder og byggeregnskabet godkendes af styrelsen, før pengene kan udbetales.

Læs mere om ansøgninger og se eksempler

Kulturstyrelsens instruktionsvideo, der viser, hvordan man udfylder det digitale ansøgningsskema.