Sikring af bygherrens rettigheder

Entrepriseretten reguleres af flere regel- og vilkårssæt. Der findes ikke en egentlig "entrepriselov", hvilket gør byggeri kompliceret juridisk set.

De typiske standardvilkår for byggeri er AB92 (Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed) eller AB-Forbruger (Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere), ABT93 (Almindelige Betingelser for Totalentreprise), og ABR89 (Almindelige Betingelser for teknisk Rådgivning og bistand). Disse gælder kun, hvis det er aftalt for den konkrete entreprise. Derudover er der en del standardforbehold fra de forskellige brancheorganisationer, fx fra Entreprenørforeningen, BYG (Byggeriets Arbejdsgivere) m.fl. Forbeholdene er kun gældende, hvis bygherren accepterer dem.

Betingelserne er ikke dækkende for alle de regler og vilkår, der gælder inden for entrepriseretten, og man bør derfor altid sætte sig ind i præcist hvilke vilkår, der er aftalt for den enkelte entreprise.

Bygherren og håndværkeren underskriver som regel en entreprisekontrakt. Det må altid anbefales den private bygherre at anvende AB92 eller AB-Forbruger som grundlag for en kontrakt. Aftalesættene sikrer, at entreprisens parter, bygherren, der er kunden, og håndværkeren, der er leverandøren, præcist aftaler, hvad arbejdet går ud på og hvilke forpligtelser, hver især skal opfylde. Aftalesættene har fx bestemmelser om leverancer, udbetalinger, fejl og mangler, økonomisk sikkerhed m.m. Aftalen er altså gensidig og til fordel for både bygherre og håndværker. Man bør som privat bygherre derfor så vidt muligt holde sig til standardformuleringerne i aftalesættene.

Læs mere under hvilken entrepriseform skal man vælge?

Det tilsvarende aftalegrundlag for aftaler mellem bygherre og rådgiver er ABR89.

Læs mere under kontrakt med rådgivere

Byggeriets typiske standardaftaler:

AB92, AB-Forbruger og ABT93 er frivillige standardaftalesæt, der er vedtaget mellem byggeriets parter, repræsenteret ved forskellige myndigheder og bygherre- og håndværkerorganisationer.

AB92, AB-Forbruger og ABT93 er ikke lovregler, men standardaftaledokumenter, der tager afsæt i entrepriseretlige forhold, men kan i øvrigt frit fraviges, hvis begge parter er enige om det. AB92 kaldes for entrepriserettens "færdselslov".

AB-Forbruger kan anvendes ved privat byggeri, der udføres af en hoved- eller totalentreprenør. Aftalen bygger på AB92 og drejer sig særligt om forbrugeraftaler på over kr. 3.000,- inkl. moms. Man kan altid vælge at bruge AB92 i stedet.