Kontrakt med håndværkere

Den underskrevne kontrakt med en eller flere håndværkere er bygherrens sikkerhed for, at pris og kvalitet udføres som beskrevet i udbudsmaterialet og aftalegrundlaget.

Til mindre projekter vil en standardiseret kontrakt, baseret på AB-forbrugeraftalen ofte være tilstrækkelig. Man kan downloade AB-forbrugerkontrakten som blanket på www.boligejer.dk

Til mellemstore og store byggerier vil en kontrakt baseret på AB92 være at foretrække. Flere af håndværkerens brancheforeninger fx Dansk Byggeri og Håndværksrådet har blanketter til standardentreprisekontrakter, som man derefter udfylder. Hvis man bruger en rådgiver, er det ofte denne, der tager sig kontrakten med håndværkeren. Det kan dog også være en god idé at lade en advokat gennemse kontrakten, inden man skriver under.

Bilag

Tegninger, beskrivelse, tilbudslister, udbudsbrev, evt. rettelsesblad og tidsplan skal alle indgå som bilag til kontrakten, så der ikke på noget tidspunkt opstår tvivl om, hvad der er skrevet under på.

Bankgaranti

Man kan bede håndværkeren om en garantistillelse, som efter AB92 er en bankgaranti på 15 % af entreprisesummen. I rigtig mange tilfælde vil det være en god idé at bede om en bankgaranti – især hvis det er første gang, man skal arbejde sammen med håndværkeren, og byggeomkostningerne er store. Håndværkeren kan evt. kræve en betalingsgaranti fra bygherren.

Efter en aflevering af byggeriet nedskrives bankgarantien fra 15 % til 10 % af entreprisesummen. Efter 1- årsgennemgangen nedskrives sikkerheden til 2 % for til slut at bortfalde ved 5- årsgennemgangen.

Garantien kan dog kun nedskrives, hvis bygherren ikke har indsigelser. Bygherren bør altid forlange, at konstaterede og anerkendte fejl og mangler ved byggeriet skal være udbedret, inden garantien nedskrives.

Læs mere under byggeriets aflevering

Garantiordninger

BYG (Byggeriets Arbejdsgivere) har en garantiordning for sine medlemmer, der dækker byggeri op til 1 mio. kr. inkl. moms. Hvis det drejer sig om et mindre byggeri, og håndværkeren er medlem af BYG, kan man overveje at undlade bankgarantien, som alt andet lige kan være en udgift for begge parter. I det tilfælde bør man i stedet notere i kontrakten, at 10 % af entreprisesummen (og af alle ekstraarbejder) tilbageholdes indtil 1-års gennemgangen er gennemført, og evt. fejl og mangler er udbedret. Ikke alle håndværkere er medlemmer af BYG.

Hvad skal kontrakten indeholde?:

 1. Parterne (bygherren og håndværkerfirmaet samt adresse på byggepladsen)
 2. Arbejdet (fx hovedentreprise på tilbygning)
 3. Aftalegrundlag (AB92, bilag som håndværkerens tilbud, udbudsmaterialet, evt. rettelsesblad)
 4. Forbehold (fx håndværkerens standardforbehold, der accepteres af bygherren)
 5. Entreprisesum (arbejdets samlede sum, hvor længe prisen er fast, evt. indeksregulering)
 6. Tidsplan (arbejdet udføres i henhold til gældende tidsplan)
 7. Forsinkelser (fx dagbøder, hvis slutterminen ikke overholdes)
 8. Kontaktpersoner (fx bygherren eller rådgiveren og entreprenøren)
 9. Sikkerhedsstillelse (bygherrens/håndværkerens sikkerhedsstillelsessum og tiltrædelsesdato for garantisummen)
 10. Forsikring (håndværkeren og evt. underentreprenører medtages som sikrede på fx bygherrens allrisk-forsikring)
 11. Særlige bestemmelser (fx bilag, der hører til aftalen samt daterede underskrifter)

Dertil kan så medtages faktorer som projektændringer, reklamationer, garantier, sikkerhed og sundhed, tvistløsninger m.m., hvis disse afviger fra aftalegrundlaget. Få evt. en advokat til at se kontrakten igennem.