Dispensationer

Hvis der er forhold, der gør, at man fx ikke kan overholde bygningsreglementets eller en lokalplans bestemmelser, skal man søge om dispensation fra disse hos myndigheden.

Dispensationsansøgningen indsendes sammen med andragendet. Man skal begrunde dispensationsansøgningen med gode argumenter. Husk at skrive, hvilken paragraf i bygningsreglementet og/eller lokalplanen, der søges om dispensation fra.

Afhængig af dispensationsansøgningen, skal projektet måske sendes i nabohøring eller forelægges kommunens tekniske udvalg. Man skal være opmærksom på, at sagsbehandlingstiden kan blive betragteligt forlænget i tilfælde, hvor der er søgt om dispensation.

Nabohøring

Hvis projektet kræver dispensation mht. højder, afstand til skel eller bebyggelsesprocent, kan kommunen vælge at sende det videre til en såkaldt nabohøring. I det tilfælde kan man vælge at søge med dispositionsforslaget som grundlag, da det kan være usikkert, hvordan udfaldet bliver af en nabohøring.

Her kan naboerne komme med indsigelser overfor projektet, inden kommunalforvaltningen beslutter, om dispensationen kan gives. En nabohøring er normalt berammet til tre-fire uger.

Er der indsigelser fra naboerne, får man mulighed for at kommentere indsigelserne, inden kommunen træffer den endelige beslutning. Derefter modtager man kommunens afgørelse i form af et afslag eller en byggetilladelse med dispensation til projektet.

Hvis man har brugt dispositionsforslaget som ansøgning, vil man normalt få en forhåndsgodkendelse. Herefter kan man indsende supplerende materiale med henblik på en egentlig byggetilladelse.

HUSK VED NABOHØRINGER

Ved nabohøringer er det en god ide at kontakte naboerne eller ejerforeningen i god tid, inden projektet sendes til kommunen.

Fortæl om projektet og vis naboerne tegningerne, så de kan danne sig et overblik over, hvad projektet betyder for dem. Ved at imødekomme evt. indsigelser, kan man i de fleste tilfælde undgå klager i forbindelse med nabohøringen.