Detailtidsplan

Den endelige tidsplan for byggeriet bør altid lægges i samarbejde med håndværkerne og evt. byggeledelsen. Tidsrammen skal være realistisk for alle parter.

Tidsplanen bør lægges, inden byggeriet går i gang, samtidig med at man forhandler med den eller de vindende håndværkere og går projektet grundigt igennem. Den vedtagne tidsplan skal indgå som et bilag til kontrakten med håndværkerne. Dermed er alle de involverede håndværkere med i processen allerede fra begyndelsen. Chancen for at tidsplanen holder er på denne måde større – håndværkerne har jo selv angivet det nødvendige tidsforbrug!

Dagbøder

Man kan både i beskrivelsen og i kontrakten præcisere, om der skal anvendes dagbøder. Dagbøder kan udløses, hvis afleveringstidspunktet eller en aftalt mellemtermin (fx hvornår taget skal være lagt) ikke overholdes. Dagbøderne tilbageholdes i den sidste udbetaling til håndværkeren.

Dagbøder er bygherrens eneste reelle pressionsmiddel til at få håndværkeren til at holde tidsplanen. Man skal dog være opmærksom på, at en aftale om dagbøder ikke altid er til bygherrens fordel. Er der risiko for dagbøder, vil håndværkeren indregne denne risiko i sit tilbud, som derved bliver dyrere end ellers.

Er der i kontrakten aftalt dagbøder, vil der meget ofte opstå diskussioner om, hvorvidt de skal tages i brug. Mange årsager til forsinkelser vil ikke kunne udløse dagbøder. Vejret kan umuliggøre, at arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt eller teknisk forsvarligt. Forsinkelser som følge af ændringer i projektet undervejs vil normalt heller ikke udløse dagbøder.

Ombygninger af fredede eller bevaringsværdige huse vil ofte afdække en række uforudsigelige forhold (fx svækkede, skjulte konstruktioner), som vil medføre forsinkelser, der ikke kan lægges håndværkeren til last. Med en god tidsplan og omhyggelig byggestyring vil risikoen for meget store tidsoverskridelser kunne minimeres. Tidsplanen skal indeholde tilstrækkelig sikkerhedsmargin til at dække de uforudsigelige forsinkelser. Dagbøder bør kun tages i brug i allersidste instans.

Tidsplanens fem vigtige punkter:

  1. Læg altid den bindende tidsplan for byggefasen sammen med håndværkerne – derved bliver alle parter hørt og tidsplanen langt mere realistisk.
  2. Den endelige tidsplan skal vedlægges kontrakten som bilag og skal være bindende.
  3. Overvej under planlægningsfasen, om dagbøder skal aftales – det kan gøre byggeriet dyrere.
  4. Husk at afsætte tid til evt. myndighedsbehandling og besigtigelse.
  5. Før grundigt tilsyn, så tidsoverskridelser kan minimeres.

Dagbøder

Vælger man at anvende dagbøder, skal disse stå i et rimeligt forhold til entreprisens størrelse, typisk 3-5 0/00 af entreprisesummen, dog minimum 2.000 kr.