Ansøgninger

Her kan man få inspiration til sin ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen, og man kan få en fornemmelse af, hvilke oplysninger, der som minimum skal fremgå af et andragende til kommunen. Desuden kan man både se et koncept til, hvad en fondsansøgning skal indeholde og et eksempel på en fondsansøgning.

Andragende til kommunen, svarende til tegningseksempel 1

Det indsendte materiale skal være så gennemarbejdet, at kommunen umiddelbart kan tage stilling til projektet.

Andragendet er en udførlig beskrivelse af projektet, hvor man bl.a. begrunder ansøgningen. I andragendet angiver man grundens størrelse, bebyggelsens etageareal, bebyggelsens højde- og afstandsforhold og en beregning af bebyggelsesprocenten. Andragendet skal også indeholde oplysninger om materialer og konstruktioner. Man skal huske at skrive, hvad fx tilbygningen skal anvendes til med de forskellige rumfunktioner, og hvorfor man synes, at det er en god ide at bygge til. Endelig er det vigtigt at skrive, at huset er fredet eller bevaringsværdigt, da bygningsreglementets bestemmelser om energiforbrug m.v. ikke gælder for disse huse.

Ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen, svarende til tegningseksempel 2

Man skal søge Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse til alle arbejder på sit fredede hus udover almindelig vedligeholdelse. Det kræver også tilladelse at fjerne eller ændre på mur- og nagelfast inventar, som fx paneler, gulvbelægninger m.m.

Ansøgningen skal indeholde en grundig beskrivelse af projektet og relevant tegningsmateriale samt evt. fotos. Man kan også ansøge digitalt via Slots- og Kulturstyrelsen hjemmeside.

Hvis man fx vil søge om at udskifte sin hoveddør, vil det være relevant med en nøjagtig optegning af døren og dens detaljering som profiler, dørgreb, hængsler osv. Hvis man søger om at omlægge sit tag, er det relevant at beskrive evt. undertag, valg af tagsten osv. samt detaljerede tegninger af tagfod, sammenbygning med skorstene osv.

Eksempel på fondsansøgning

Man kan søge fondsstøtte til restaurering og bygningsforbedringer hos en række fonde, især til fredede huse. Da alle restaureringer er forskellige, skal eksemplet blot illustrere, hvad der er vigtigt at få med i ansøgningen.

Det er vigtigt, at ansøgningen er kortfattet, høflig og præcis. Derudover er det vigtigt, at man specifikt angiver fx hvilke bygningselementer, der søges om støtte til.

Koncept til fondsansøgning

Konceptet giver en anvisning på, hvordan man kan søge og hvilke punkter, man skal lægge vægt på i en fondsansøgning.

En fondsansøgning skal indeholde en hel række grundlæggende oplysninger, der på en overskuelig måde beskriver husets historie, projektet og dets betydning for kulturarven. Se liste over fonde på www.byfo.dk

Ansøgninger

021 G4