Lovgivning

For både de fredede og de bevaringsværdige huse gælder en række særregler.

De fredede huse er underlagt bygningsfredningsloven, der administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. De bevaringsværdige huse og de dertil hørende særregler administreres af kommunerne.

En bygning er først bevaringsværdig i lovens forstand, når den er nævnt i kommuneplanen eller i en lokalplan. Man skal derfor være opmærksom på, at disse særregler kan få betydning, når man skal bygge om eller til. Endelig kan der være tinglyst særlige deklarationer eller servitutter på grunden, der går forud for lokalplanen.

Det er altid en god idé at undersøge hos myndighederne hvilke muligheder, man har, inden et større projekt sættes i gang.

Læs mere under myndigheder

I Kulturstyrelsens videoguide fortælles om den historiske baggrund for fredningsloven og der vises en række eksempler på forskellige typer fredninger.

VIGTIGT

Alle byggearbejder skal som udgangspunkt opfylde reglerne i Bygningsreglementet BR10. Alle fredede bygninger samt de bevaringsværdige huse, der er nævnt i fx en bevarende lokalplan, er dog undtaget fra bestemmelserne om energiforbrug og energitiltag.

Byggearbejder, der udføres på fredede huse, skal samtidig overholde fredningslovgivningens regler, der administreres af Kulturstyrelsen.

Byggearbejder, der kræver myndighedernes tilladelse, må aldrig påbegyndes, før skriftlig byggetilladelse fra Kulturstyrelsen og/eller kommunen foreligger.

Læs mere under myndigheder