Planloven

Planloven indeholder regler, der vedrører anvendelsen og udformningen af landets omgivelser, herunder anvendelsen af landets areal- og naturressourcer.

Planloven fastlægger de grundlæggende regler mht. landets inddeling i landzone, byzone og sommerhusområder samt regler om region-, kommune- og lokalplanlægning. I loven er fastsat regler om indhold og retsvirkning af planerne samt procedureregler for planernes tilvejebringelse, herunder regler om borgerinddragelse.

Planloven vil kun have betydning for den private bygherre i det omfang, man ændrer på brugen, dvs. status, af sin ejendom, fx ved at ombygge en tidligere landsbrugsbygning til bolig eller kontor. I det tilfælde vil der skulle søges om landzonetilladelse hos kommunen. Et typisk tilfælde, der kræver landzonetilladelse, vil være en tilbygning til et stuehus i landzone, som efter tilbygningen bliver større end 250 m2.

Læs planloven på Retsinformations hjemmeside.

Planloven

Planlovens ansvarsfordeling

Staten har ansvaret for at sikre hele landets interesser samt særligt komplicerede miljø-, natur- og plansager.

Regionerne har ansvaret for den strategiske planlægning af den regionale udvikling.

Kommunerne har ansvaret for planlægningen af byerne

og det åbne land, herunder kommune- og lokalplanlægning med retningslinier for grundejerne.