Andre love

Byfornyelsesloven giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at nedsætte et bygningsforbedringsudvalg, der kan yde støtte til fx fredede og bevaringsværdige bygninger i klasse 1-4, der helt eller delvis anvendes til beboelse, uanset hvor disse bygninger ligger. Det er anvist i kommuneplanen eller lokalplanen, hvilke bygninger, der er bevaringsværdige.

Hvis kommunen har en såkaldt byfornyelsesplan, kan det have indvirkning på, hvad man må gøre ved sit hus.

Støtte ydes normalt til istandsættelse af bygningens klimaskærm samt til afhjælpning af nedrivningstruende forhold. Istandsættelsen skal sikre eller øge bevaringsværdien af de udvendige bygningsdele. Det er den enkelte kommunalbestyrelses beslutning, hvor stort et rammebeløb til byfornyelse bygningsforbedringsudvalget råder over.

For den private bygherre betyder det, at man, inden påbegyndelse af et projekt, bør undersøge om kommunen evt. yder støtte til byggeriet.
Læs byfornyelsesloven på Retsinformations hjemmeside.

Jordforureningsloven er en speciallov, der bl.a. skal beskytte grundvandet, den almene sundhed og miljøet mod følgerne af jordforurening. Loven har regler om fjernelse af jordforurening, forebyggelse af ny jordforurening samt oplysning om steder, hvor der findes jordforurening.

Jordforurening skal fjernes af forureneren. I praksis betyder det, at man må forvente en ekstraregning fra håndværkeren på bortkørsel og deponering af overskudsjord fra sit byggeri.
Læs jordforureningsloven på Retsinformations hjemmeside.