Lokalplaner

Lokalplaner udspringer af Planloven. Det er kommunen, der har ansvaret for lokalplanlægningen. Til det bevaringsværdige hus kan der være særlige forhold og krav, der skal overholdes – disse er så beskrevet i en bevarende lokalplan, kommuneplan eller i byplanvedtægter.

Det er ikke alle områder, der har en lokalplan, men det kan man finde ud af ved at henvende sig til kommunens tekniske forvaltning. I mange tilfælde er lokalplanerne lagt ud på kommunens hjemmeside.

En lokalplan eller byplanvedtægt vil som regel betyde, at der er lagt større restriktioner på ens ejendom end angivet i bygningsreglementet. Det er derfor vigtigt, så tidligt i planlægningsfasen som muligt at undersøge, om der gælder særlige forhold for ens ejendom.

Lokalplanen

En lokalplan kan fx indeholde retningslinier for, hvilke ændringer der kan tillades på bevaringsværdige bygninger. Lokalplanen kan fx også angive, hvilke væsentlige kulturhistoriske sammenhænge, der skal sikres ved ændringer eller ny bebyggelse i et eksisterende byområde.