Naturbeskyttelsesloven

Reglerne i lovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinier
skal sikre, at kyster, søer og åer samt fortidsminder, skove og arealer omkring kirker ikke bliver bebygget og bevares som naturområder.

Driftsbygninger, der er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervet, er ikke omfattet af forbuddet. Kommunen kan træffe afgørelse om dispensation fra fx skovbyggelinien, mens fx dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal søges hos Naturstyrelsen. Man kan på Kort og Matrikelstyrelsens hjemmeside gst.dk se beskyttelseszonerne for ens grund (kortene kan være usikre, og man skal derfor huske at undersøge, om de er opdaterede).

Hvis man har fået afslag på en dispensationsansøgning om overtrædelse af en naturbeskyttelseslinie, kan man klage over Kommunalbestyrelsens afgørelser til Kystdirektoratet.

Loven har betydning for den private bygherre, der fx ønsker at opføre en tilbygning til sit hus, hvis huset er beliggende indenfor strandbeskyttelses- eller skovbyggelinien. Det er en god idé at spørge hos kommunen hhv. Kystdirektoratet så tidligt i forløbet som muligt, da der kun sjældent gives dispensation.

Læs naturbeskyttelsesloven på Retsinformations hjemmeside eller læs mere om beskyttelseslinier på http://kysterne.kyst.dk/strandbeskyttelseslinjen.html

Naturbeskyttelsesloven

Beskyttelseslinier

I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinien normalt 300 m fra kysten og i bebyggede områder 100 m fra kysten. Reglerne varierer dog, idet linierne nogle steder følger bebyggelsen og andre steder helt er ophævede.

Skovbyggelinien gælder for alle offentlige skove og private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha. Skovbyggelinien ligger 300 m fra skoven.

For Sø- og åbeskyttelseslinier ligger 150 m fra vandløbets øverste kant (vandløbslinien) eller fra søbredden (normal vandstand). Sø- og åbeskyttelseslinjen gælder for søer med en vandflade på mindst tre ha og for vandløb, som amterne efter de tidligere regler har registreret med en beskyttelseslinie.

For fortidsminder er der en beskyttelseszone på 100 m fra fortidsmindets ydergrænse og en dyrkningsfri bræmme på to meter rundt om fortidsmindet, med mindre fortidsmindet ligger i en eksisterende have..