Museumsloven

Lovens formål er bl.a. at fremme museernes virksomhed og samarbejde med henblik på at sikre Danmarks kultur- og naturarv samt sikre varetagelse af opgaver, der vedrører sten- og jorddiger og fortidsminder.

Loven omfatter bl.a. arkæologiske og andre undersøgelser i forbindelse med fysisk planlægning, jordarbejder mv., bevaring af fortidsminder samt sten- og jorddiger.

Man skal kontakte det lokale museum, hvis man støder på fortidsminder el.lign. under gravearbejdet. Loven kan have betydning for den private bygherre, fordi museet efter en besigtigelse kan beslutte, at arbejdet skal standses, og en arkæologisk undersøgelse foretages. Desuden skal den arkæologiske undersøgelse betales af den, for hvis regning jordarbejdet udføres, altså bygherren. Man må være forberedt på måske helt at skulle indstille arbejdet i en længere periode, hvis fundet er betydningsfuldt.

Læs museumsloven på Retsinformations hjemmeside.

Museumsloven

VIGTIGT

Bemærk, at regningen for arkæologernes arbejde kan blive meget høj. Museet skal afgive et tilbud, som skal godkendes af Kulturstyrelsen. Siger man nej tak til tilbuddet, siger man samtidig nej tak til at bygge sin tilbygning!