Tilskudsmuligheder for fredede huse

Hvis huset er fredet, og man skal i gang med en større ombygning, kan man hos Slots- og Kulturstyrelsen søge om økonomisk støtte til bygningsarbejder. Støtten kan ydes i form af tilskud, lån, brugte byggematerialer og sagkyndig bistand af evt. arkitekt eller konservator.

Tilskud ydes ikke automatisk, men man kan søge om tilskud samtidig med at man søger om tilladelse. For at sikre, at det årlige afsatte tilskudsbeløb strækker til så mange gode projekter som muligt, er der som udgangspunkt et loft over, hvor meget hver enkelt ejer kan få i tilskud. Tilskud tildeles ud fra en konkret vurdering af det enkelte projekt: Tilskuddets størrelse afhænger af bygningens fredningsværdier og af, i hvor høj grad projektet understøtter eller forstærker disse værdier – det, der kaldes de bærende fredningsværdier. Man kan altid kontakte styrelsen og få flere oplysninger om tilskudsmuligheder.

Almindelig vedligeholdelse eller modernisering af bygninger, fx etablering af nyt køkken m.m. støttes ikke. Husk også, at der ikke kan ydes tilskud til allerede påbegyndte byggearbejder.

Støtten er skattefri og skal derfor ikke medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder efter skattelovgivningen for andre offentlige tilskud, der ydes til dette formål. Slots- og Kulturstyrelsen har dog pligt til at indberette tilskudsbeløbet til Skat. Evt. tilskud skal modregnes i ens forfald-pr-år-opgørelse.